All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

वन उद्धम सम्बन्धि अनुदानका लागि छनोटका भएका संस्थाहरुको अन्तिम सुची प्रकाशन - [ General Notice, 2019-06-14 ]

बन उध्यम सम्बन्धि अनुदानका लागि छनोट भएका संस्थाहरुको दोस्रो सुची प्रकासन - [ General Notice, 2019-06-04 ]

बन उद्धम सम्बन्धी अनुदानका लागि छनौट भएका संस्थाहरुको प्रथम सुची प्रकाशन - [ General Notice, 2019-05-24 ]

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे (internship) - [ General Notice, 2019-05-17 ]

पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्ने सम्बन्धि सूचना - [ General Notice, 2019-05-15 ]

अनुसन्धानमुलक कार्यमा सहयोग (internship) सम्बन्धमा आबेदन माग गरेको बारे - [ General Notice, 2019-05-10 ]

बन उधम ToR & Report Format - [ General Notice, 2019-05-10 ]

वन उधम प्रस्तावना छनौट सम्बन्धि सुचना - [ General Notice, 2019-05-10 ]

अनुदान सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा - [ General Notice, 2019-03-06 ]

अनुदान सम्बन्धि प्रस्ताव गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा - [ General Notice, 2019-03-06 ]

वन उधम विकास तथा उपकरण खरिद अनुदानको म्याद थप (गोरखा पत्र सूचना) - [ General Notice, 2019-03-06 ]

पर्यापर्येटन अनुदान (गोरखापत्रको सूचना) - [ General Notice, 2019-03-05 ]

अनुदान सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा - [ General Notice, 2019-02-19 ]

व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव आहवान सम्बन्धि सूचना (जि व का. गोरखा) - [ General Notice, 2018-07-11 ]

वन अधिकृतहरुको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी ३-५ जेठ २०७५ प्रतिबद्दता पत्र - [ General Notice, 2018-06-18 ]

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७५ - [ General Notice, 2018-04-20 ]

साझेदारी वनको दोश्रो रास्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी जनकपुर घोषणापत्र - [ General Notice, 2018-04-17 ]

कार्येक्रममा सभागिता सम्बन्धमा - [ General Notice, 2018-02-26 ]

व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव आहवान सम्बन्धि सूचना (जि व का. भक्तपुर) - [ General Notice, 2018-02-22 ]

प्रदेशमा खटिएका कर्मचरीहरुलाई रमाना दिने सम्बन्धमा - [ General Notice, 2018-02-12 ]