Circular

CircularDate Circular Subject
२०७६।५|३ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७६।४|३० विवरण पठाउने बारे
२०७६।४|२० सामुदायिक दिवस मनाउने सम्बन्धमा
२०७६।३|४ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७६।३|१ टाँचाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७६।२|२० रास्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको वन प्रवेश तथा काठदाउरा संकलन सम्बन्धमा
२०७६।२|१६ पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा
२०७६।२|७ पुरस्कार सम्बन्धि कार्यविधिहरु
२०७६।१|१६ बेरुजु फर्छ्यौटका लागि ध्यानाकर्षण सहितको निर्देशन|
२०७६।१|३ कृषि वन कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धमा |
२०७५।१२|२४ लोपन्मुख प्रजातीहरु (सतिसाल चाँप तथा अोखर) को संरक्षण योजना तयारी कार्यमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा |
२०७५।१२|१ सुझाब सम्बन्धमा
२०७५।११|२८ संकटापन्न बन्यजन्तु तथा बनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन सम्बन्धमा
२०७५।११|१५ डाटा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७५।११|९ सामुदायिक वन मा पर्यापर्टन, उधम प्रबर्धन तथा उधम विकास अनुदान बारे
२०७५।१०|२७ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७५।१०|१४ विवरण सम्बन्धमा
२०७५।१०|१३ योजना तयार पारि कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा
२०७५।१०|१३ वन पैदावारको सुल्क संकलन सम्बन्धमा (जरुरी)
२०७५।१०|८ जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार संकलन तथा निकासी नियमन सम्बन्धमा
२०७५।१०|८ जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार निकासी नियमन सम्बन्धमा (बाँके, महेन्द्रनगर, रुपन्देही, पर्सा, मोरंग, झापा र काठमाडौँ)
२०७५।१०|६ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७५।१०|४ बैज्ञानिक वन ब्बस्थापन कार्येयोजना निर्माण खर्चिलो भएको सम्बन्धमा
२०७५।९|३० सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन, २०७१ सम्बन्धमा
२०७५।९|२३ बेरुजु बिवरण अध्यावधिक गरि प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा
२०७५।९|१० कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा
२०७५।८|२६ बेरुजु फर्छ्यौट कार्ययोजना पठाएको सम्बन्धमा
२०७५।८|२५ निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा
२०७५।८|२५ अधिकार प्रत्यायोजन बारे
२०७५।८|२० कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा
२०७५।८|१७ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको कार्यविधि निर्देशिका, २०६३(पहिलो संसोधन २०७३)को परिमार्जन सम्बन्धमा
२०७५।७|२९ निर्देशिकाहरुको संसोधन सम्बन्धमा
२०७५।७|२८ प्रगति विवरण सम्बन्धमा
२०७५।७|४ वन नियमावली, २०५१ को अनुसूची २,३,६, २० मा हेरफेर
२०७५।६|२८ भौतिक सम्पति बाँडफाँट सम्बन्धमा
२०७५।६|२८ परिपत्र सम्बन्धमा
२०७५।६|२४ साझेदारी वन ब्यबस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा(साझेदारी वन लागु भएका डिभिजन वन कार्यालयहरु)
२०७५।४|२८ बार्षिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा (जिल्ला पैदावार आपूर्ति समितिहरु)
२०७५।४|२८ कार्यमुलक लेखा परिक्षण सम्बन्धमा (बैज्ञानिक वन लागु भएका जिल्ला र प्रदेश)
२०७५।४|१७ कार्यबिधि तथा निर्देशिकाहरुको पालना सम्बन्धमा
२०७५।४|१७ नयाँ राजश्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा
२०७५।४|११ वन पैदावारको अध्यावधिक तथ्यांक पठाउने सम्बन्धमा
२०७५।४|८ काम काज लगाउने सम्बन्धमा (स.ब.र. भएका ३१ जिल्ला र श्री सशस्त्र वन रक्षक तालिम केन्द्र टिकौली चितवन)
२०७५।४|८ कार्येक्रम प्रसारण सम्बन्धमा
२०७५।४|८ पुरानो काठ स्थानतरण सम्बन्धमा (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला)
२०७५।४|६ SMS(Short message Service) सेवा सम्बन्धी बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७५।४|४ बिवरण पठाउने सम्बन्धमा
२०७५।३|२४ नियमित सूचना प्रकाशन बारे
२०७५।३|३२ काम काजमा लगाउने सम्बन्धमा
२०७५।३|३१ तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति बिवरण पठाउने सम्बन्धमा
२०७५।३|२९ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन प्रणाली कार्यन्वयनको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को विवरण उपलब्ध गराउने बारे
२०७५।३|३१ संरचना खाका तयार गरि पेश गर्ने सम्बन्धमा(कैलाली दांङ्ग उदयपुर सुर्खेत कपिलबस्तु मकवानपुर सिन्धुली नवलपरासी रुकुम)
२०७५।३|३१ संरचना खाका तयार गरि पेश गर्ने सम्बन्धमा(६८ वटा जिल्ला)
२०७५।३|३१ काज फिर्ता सम्बन्धमा
२०७५।३|२४ बार्षिक प्रगति बिवरण पठाउने सम्बन्धमा
२०७५।३|२२ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७४मा सामुदायिक वनवाट समूह भित्र र बाहिर वन पैदावारको विक्री वितरणको लगत र प्राप्त आम्दानीको विवरण पठाउने वारे
२०७५।३|२१ आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा
२०७५।३|२० विरुवा उत्पादन/वितरण सम्बन्धमा
२०७५।३|५ राष्ट्रिय बृक्षारोपण दिबस सम्बन्धमा
२०७५।३|४ (कवुलियती वन कार्यक्रमकाे )सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा
२०७५।२|३० ताकेता सम्बन्धमा
२०७५।२|३० सहिद घोषणाको लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७५।२|३० विवरण उपलब्ध गराउने ढाँचा xls format
२०७५।२|३० विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७५।२|२४ काठ दाउराको विवरण उपलब्ध गराउने बारे
२०७५।२|२४ राय सुझाब पेश गर्ने सम्बन्धमा
२०७५।२|२३ बिरुवा उत्पादन सम्बन्धमा
२०७५।२|२१ परिपत्र सम्बन्धमा
२०७५।२|२० परिपत्र सम्बन्धमा
२०७५।२|२० कबुलियती बन समूहहरुको तथ्यांक पठाउने सम्बन्धमा
२०७५।२|२० परिपत्र
२०७५।२|१७ समझदारी पत्र कार्यन्वयन सम्बन्धमा