Circular

CircularDate Circular Subject
२०७५।३|४ (कवुलियती वन कार्यक्रमकाे )सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा
२०७५।२|३० ताकेता सम्बन्धमा
२०७५।२|३० सहिद घोषणाको लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७५।२|३० विवरण उपलब्ध गराउने ढाँचा xls format
२०७५।२|३० विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७५।२|२४ राय सुझाब पेश गर्ने सम्बन्धमा
२०७५।२|२३ बिरुवा उत्पादन सम्बन्धमा
२०७५।२|२१ परिपत्र सम्बन्धमा
२०७५।२|२० परिपत्र सम्बन्धमा
२०७५।२|२० कबुलियती बन समूहहरुको तथ्यांक पठाउने सम्बन्धमा
२०७५।२|२० परिपत्र
२०७५।२|१७ समझदारी पत्र कार्यन्वयन सम्बन्धमा
२०७५।२|१० तालिममा सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा
२०७५।२|१० प्राकृतिक श्रोत उपभोग कर सम्बन्धमा
२०७५।१|२८ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश सम्बन्धमा
२०७५।१|२५ सुचना
२०७५।१|२१ काठ दाउराको एकीन विवरण पठाउने बारे
२०७५।१|२० साझेदारी वन रास्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धमा
२०७५।१|२० काठ दाउरा खपत सम्बन्धमा
२०७५।१|११ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
२०७५।१|६ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७४।११|१४ जानकारी तथा लेख रचना पठाईदिने सम्बन्धमा (कवुलियती वन)
२०७५।१|४ तालिम सम्बन्धमा
२०७५।१|४ मौजुदा निकायबाटै कार्य सम्पादन सम्बन्धमा
२०७४।१२|२५ टि.सी.एनसंगको कारोबारको जानकारी गराउने सम्बन्धमा
२०७५।१|४ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७५।१|३ गणेशमान सिंह सामुदायिक वन रास्ट्रिय पुरस्कारको म्याद थप सम्बन्धमा
२०७५।१|२ कबुलियती वन समुह रास्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धमा
२०७४।१२|३० काज फिर्ता सम्बन्धमा
२०७४।१२|२८ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७४।१२|२७ सामुदायिक वनको वन पैदावारको समुह भित्र र बाहिर बिक्रि वितरणको लगत र प्राप्त आम्दानीको विवरण पठाउने बारे
२०७४।१२|२२ काठ दाउरा प्रस्तावित र उत्पादन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने बारे
२०७४।१२|२१ रास्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि रास्ट्रिय वन क्षेत्र सम्बन्धि कर्येविधि, २०७४ चेक लिस्ट
२०७४।१२|२० पेश्की तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने निर्देशन
२०७४।१२|२० विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७४।१२|१६ बुजेट रकम घटेको सम्बन्धमा
२०७४।१२|१२ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामकाज गर्न नजाने तथा रमाना दिर्इ नपठाउने कर्मचारी उपर कारवाही गर्ने सम्बन्धमा
२०७४।१२|६ वन डढेलोको सूचना संकलन सम्बन्धमा
२०७४।११|२७ नयाँ कायम भएको मन्त्रालयको नामावली सम्बन्धमा
२०७४।११|१५ विवरण ढाचा (softcopy)
२०७४।११|१५ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७४।११|१३ सामुदायिक वन अभियन्ता छनोट गरि सिफारिस सहित पठाउने सम्बन्धमा
२०७४।१०|२१ परिपत्र
२०७४।१०|१७ अमानतबाट निर्माण कार्य गराउने स्वीकृत
२०७४।१०|१७ संशोधन सम्बन्धमा
२०७४।१०|११ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७४।१०|८ भौतिक संरचना एबम सवारीसाधन सम्बन्धमा
२०७४।१०|५ रकमान्तर
२०७४।९|२६ गणेशमान सिंह सा. व. रास्ट्रिय पुरस्कारका लागि मनोनयन सम्बन्धमा
२०७४।९|२४ सामुदायिक बन बुलेटिनका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारे
२०७४।९|१६ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७४।९|१६ चालु आ. व. को कार्येक्रम संचालन सम्बन्धमा
२०७४।९|१२ जिल्लाको Website Suspended/error सम्बन्धमा
२०७४।९|६ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
२०७४।९|३ सितलहरको दाउरा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७४।८|२५ विवरण पठाउने सम्बन्धमा
२०७४।७|२१ आन्तरिक खपतको लागि संकलित काठ वाह्य बिक्रि वितरण गर्ने सम्बन्धमा
२०७४।७|२१ प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा
२०७४।७|१५ चालु आ व को कार्येक्रम संचालन सम्बन्धमा
२०७४।७|७ डीएनए, परिक्षण सेवा शुरु गरिएको सम्बन्धमा
२०७४।७|६ विवरण सम्बन्धमा
२०७४।६|३१ परिपत्र
२०७४।६|२९ सेवा अन्यको रकम सम्बन्धमा
२०७४।६|२५ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
२०७४।६|२४ परिपत्र सम्बन्धमा
२०७४।६|२० निर्देशन सम्बन्धमा
२०७४।६|२ पत्राचार सम्बन्धमा
२०७४।६|२ परिपत्र सम्बन्धमा
२०७४।५|२३ एउटा स्थानीय तहको भौगोलिक छेत्रमा अवस्थित सामुदायिक वनमा अर्को स्थानीय तहको उपभोक्ता समावेश भएको विवरण पठाउने बारे
२०७४।५|२३ काठको पोल उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७४।५|१९ अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बारे
२०७४।५|१२ तलब भत्ता भुक्तानी सम्बन्धि
२०७४।५|५ सुझाब कार्यन्वयन सम्बन्धमा
२०७४।५|४ कर्मचारीको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा
२०७४।५|२ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा