Circular

CircularDate Circular Subject
२०७४।७|६ विवरण सम्बन्धमा
२०७४।६|३१ परिपत्र
२०७४।६|२९ सेवा अन्यको रकम सम्बन्धमा
२०७४।६|२५ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
२०७४।६|२४ परिपत्र सम्बन्धमा
२०७४।६|२० निर्देशन सम्बन्धमा
२०७४।६|२ पत्राचार सम्बन्धमा
२०७४।६|२ परिपत्र सम्बन्धमा
२०७४।५|२३ एउटा स्थानीय तहको भौगोलिक छेत्रमा अवस्थित सामुदायिक वनमा अर्को स्थानीय तहको उपभोक्ता समावेश भएको विवरण पठाउने बारे
२०७४।५|२३ काठको पोल उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७४।५|१९ अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बारे
२०७४।५|१२ तलब भत्ता भुक्तानी सम्बन्धि
२०७४।५|५ सुझाब कार्यन्वयन सम्बन्धमा
२०७४।५|४ कर्मचारीको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा
२०७४।५|२ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा