Circular

CircularDate Circular Subject
२०७६।६|२९ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि रास्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धि मापदण्ड सहितको कार्यविधि, २०७६ पठाईएको बारे
२०७६।६|१४ जिल्ला दर रेट उपलब्ध गराई दिने बारे
२०७६।६|१० ताकेता बारे
२०७६।५|३१ विवरण पठाउने सम्बन्धमा
२०७६।५|३० वनजन्य उद्मम प्रबर्धन तथा विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ (प्रथम संशोधन-२०७६)
२०७६।५|१५ सम्पति विवरण भर्ने/भराउने सम्बन्धमा
२०७६।५|३ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७६।४|३० विवरण पठाउने बारे
२०७६।४|२० सामुदायिक दिवस मनाउने सम्बन्धमा
२०७६।३|४ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७६।३|१ टाँचाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७६।२|२० रास्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको वन प्रवेश तथा काठदाउरा संकलन सम्बन्धमा
२०७६।२|१६ पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा
२०७६।२|७ पुरस्कार सम्बन्धि कार्यविधिहरु
२०७६।१|१६ बेरुजु फर्छ्यौटका लागि ध्यानाकर्षण सहितको निर्देशन|
२०७६।१|३ कृषि वन कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धमा |