Circular

CircularDate Circular Subject
२०७६।१०|१९ फोरेस्टरको दरबन्दी बारे
२०७६।९|१८ जटामसी संकलन तथा ओसार पसार सम्बन्धमा
२०७६।९|४ जटामसी संकलन सम्बन्धमा
२०७६।९|२ रास्ट्रिय वन क्षेत्र सरकारी दर्ता तथा लिजमा लिन र दिन नसकिने/नमिल्ने सम्बन्धमा
२०७६।९|२ निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा
२०७६।८|१८ बनस्पतिको परिमाण (कोटा) निर्धारण सम्बन्धमा
२०७६।८|१७ तथ्यांक उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७६।८|१२ बेरुजु फर्छ्यौट कार्ययोजना पठाइएको सम्बन्धमा
२०७६।८|२ बैठकका निर्णयहरु पठाइएको सम्बन्धमा
२०७६।७|२० काठको कारोबार मुल्य सम्बन्धमा
२०७६।६|२९ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि रास्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धि मापदण्ड सहितको कार्यविधि, २०७६ पठाईएको बारे
२०७६।६|१४ जिल्ला दर रेट उपलब्ध गराई दिने बारे
२०७६।६|१० ताकेता बारे
२०७६।५|३१ विवरण पठाउने सम्बन्धमा
२०७६।५|३० वनजन्य उद्मम प्रबर्धन तथा विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ (प्रथम संशोधन-२०७६)
२०७६।५|१५ सम्पति विवरण भर्ने/भराउने सम्बन्धमा
२०७६।५|३ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७६।४|३० विवरण पठाउने बारे
२०७६।४|२० सामुदायिक दिवस मनाउने सम्बन्धमा
२०७६।३|४ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७६।३|१ टाँचाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७६।२|२० रास्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको वन प्रवेश तथा काठदाउरा संकलन सम्बन्धमा
२०७६।२|१६ पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा
२०७६।२|७ पुरस्कार सम्बन्धि कार्यविधिहरु
२०७६।१|१६ बेरुजु फर्छ्यौटका लागि ध्यानाकर्षण सहितको निर्देशन|
२०७६।१|३ कृषि वन कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धमा |