Notice: Undefined index: ndate in /home/dofgov/public_html/catalog/controller/common/footer.php on line 63Notice: Undefined index: ndate in /home/dofgov/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 156 परियोजना/कार्यक्रमहरु | Department of Forests

परियोजना/कार्यक्रमहरु

क्र.सं. कार्यक्रमको नाम जिल्लाहरु बजेट श्रोत
सामुदायिक वन विकास ७४ नेपाल सरकार
राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन ७४ नेपाल सरकार
कबुलियती वन तथा पशु विकास २२ नेपाल सरकार/ IFAD
जडीबुटी विकास १५ नेपाल सरकार
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण २६ नेपाल सरकार
वन सम्वर्धन तथा वृक्ष सुधार केन्द्र नेपाल सरकार
प्रचार प्रसार केन्द्र नेपाल सरकार
वन्यजन्तु संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्धन आयोजना १७ नेपाल सरकार
नेपाल व्यापार एकिकृत रणनिति नेपाल सरकार
१० तराई भु-परिधि कार्यक्रम १४ WWF Nepal
११ बहु-सरोकारवाला वन कार्यक्रम २३ DFID,SDC&Finnish Government
१२ एशियामा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्घन आयोजना (काठमाण्डौं र झापा) The World Bank
१३ Ecosystem Based Adaptation (EBA) GEF/UNEP